Polityka prywatności aplikacji Marionetka

§ 1 CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

 • Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej aplikacji.
 • Dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.
 • Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 • Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.
 • Kto jest administratorem aplikacji Marionetka?
 • Administratorem aplikacji jest Teatr Baj, z siedzibą w Warszawa 03-719 ul. Jagiellońska 28.  

§ 2 DANE OSOBOWE

 • Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?
 • Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 • Teatr Baj z siedzibą w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 28
 • W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych: Łukasz Kowalkowski – inspektor.do@teatrbaj.pl

§ 3 JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?
 • Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej Usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Dane osobowe, które zbieramy, są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać twoich informacji nikomu poza przypadkami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności.
 • W naszej aplikacji oferujemy Ci usługi, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne:
 • dane osobowe: nick
 • podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
 • czas przechowywania danych: do chwili ustania sesji
 • cel: raportowanie błędów
 • dane osobowe: rodzaj i wersja systemu urządzenia, model urządzenia, wersja zainstalowanej aplikacji, id użytkownika
 • podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na raportowaniu błędów aplikacji
 • czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • cel: kontynuowanie poprzedniej sesji użytkownika
 • dane osobowe: pliki cookies
 • podstawa prawna przetwarzania: zgoda użytkownika – brak wyrażenia zgody, powoduje utratę postępów w aplikacji po zakończeniu sesji
 • portale społecznościowe – gra umożliwia udostępnienie wyniku swojego działania przez użytkownika na portalach społecznościowych, w związku z czym przekazywany jest wyłącznie na żądanie użytkownika obraz, stworzony przez użytkownika w aplikacji i żadne inne dane nie są przekazywane”.
 • Dobrowolność podania danych osobowych:
 • Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz.
 • Aplikacja korzysta również z usług stron trzecich, które mogą gromadzić informacje służące do identyfikacji użytkownika:
 • Zewnętrzni dostawcy, z których korzysta aplikacja:
 • Google Play
 • App Store
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie):
 • Aplikacja nie profiluje użytkowników
 • Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej:
 • Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG ani do organizacji międzynarodowej.

§ 4 JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

 • W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
 • W każdym wypadku poinformujemy Cię w ciągu miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Ci przyczyny opóźnienia.
 • Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
 • Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:
 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: inspekor.do@teatrbaj.pl
 • Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
 • Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
 • Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interes w realizowanych przez nas lub stronę trzecią.
 • Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interes w realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 • Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
 • Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 • Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 • Skarga do organu nadzorczego
 • Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Zapisz się do naszego newslettera