Klauzule informacyjne

Administratorem Pana/Pani Danych osobowych jest Teatr Baj, z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 28.

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: inspektor.do@teatrbaj.pl

 1. Zakup Biletów
 • Informujemy, że Teatr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe w, trakcie zakupu bądź rezerwacji biletów, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana, złożenia zamówienia, obsługi spektaklu (np. udostępnieniu Pani/Panu informacji o odwołanych wydarzeniach) oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych.
 • Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy – podwykonawcy usług niezbędnych do realizacji zamówień, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
 • Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących księgowości
 1. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie, windykacja
 • Informujemy, że Teatr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe w, dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności.
 • Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy – podwykonawcy usług niezbędnych do realizacji zamówień, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
 • Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.
 • Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących księgowości
 1. Rekrutacyjna
 • Przesłane przez Panią/Pana dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy.
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych w postaci przesłanego CV jest art. 22[1]§1 kodeksu pracy na czas trwania aktualnego procesu rekrutacyjnego. Otrzymane CV nie będzie przechowywane po zakończeniu rekrutacji.
 • Dostęp do przesłanego CV będą miały wyłącznie upoważnione osoby.
 • Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana CV będzie przechowywane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Nie dłużej niż przez 4 tygodnie, po czym zostanie zniszczone.
 • Posiada Pani/Pan możliwość wyrażenia zgody na to, by Pana CV zostało zachowane do czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata – na wypadek wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 • Jeżeli chce Pani/Pan z tej możliwości skorzystać, proszę o umieszczenie takiej zgody w treści CV.
 • Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanego CV, jego kopii, o ile została wykonana, w celu poprawienia informacji w nim zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.
 • Przesłanie przez Panią/Pana CV jest warunkiem niezbędnym by uwzględnić Panią/Pana w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy
 1. Newsletter
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia akcji informacyjnej o promocjach realizowanych w naszej Organizacji.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w akcjach marketingowych przebiega wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie w ramach marketingu. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w działaniach marketingowych do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego
 1. VOD
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usługi w serwisie VOD prowadzonego przez TP na podstawie zawartej z Teatr umowy za pomocą środków elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*) w skład w której wchodzi umożliwienie założenia konta Użytkownika z dostępem do treści zamieszczonych w serwisie VOD oraz umożliwienie dokonywania płatności. Teatr zbiera tylko dane niezbędne do świadczenia usługi w serwisie VOD.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia konta oraz świadczenia usługi VOD i jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług w serwisie VOD.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których usługi są niezbędne do zapewnienia prawidłowego wywiązania się z umowy na usługi w serwisie VOD i tylko w tym celu głównie dostawcy oprogramowania, dostawcy płatności (PayU, który jest odrębnym administratorem danych), a także uprawnionym organom państwowym, o ile przepis prawa tak stanowi.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Teatr przez okres aktywności konta oraz okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera dane w tym celu będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż czas aktywności konta.
 • Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Teatr nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Teatr, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez złożenie wniosku w sposób i na adresy wskazane na wstępie (Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych).

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

 • W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Teatr Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Teatr nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Zapisz się do naszego newslettera