Szanowna Pani / Szanowny  Panie / Szanowni Państwo

W dniu 25 maja 2018r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE. W związku z tym przesyłamy poniższe informacje:

Pani/Pana/Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres e-mail, telefon) są w naszej bazie danych osób zapraszanych na organizowane przez Teatr wydarzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest TEATR BAJ, ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa, NIP: 5250009660, REGON: 000277948.

Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom – dostawcom usług informatycznych – wyłącznie w celu realizacji naszych celów.

Od 25 maja 2018 r. będzie w Teatrze powołany Inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-maile: inspektor.do@teatrbaj.pl

W każdym czasie może Pani/Pan/Państwo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych narusza RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób zapraszanych na wydarzenia jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Oznacza to, że dane osobowe z ww. bazy będą przetwarzane w celu wysyłania zaproszeń, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami. 

Jeżeli nie chce Pani/Pan/Państwo otrzymywać od nas zaproszeń prosimy o taką informację na adres e-mail: inspektor.do@teatrbaj.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: TEATR BAJ, ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa

 

Administratorem Pana/Pani Danych osobowych jest TEATR BAJ, ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa, NIP: 5250009660, REGON: 000277948

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: inspektor.do@teatrbaj.pl

1. Zakup Biletów

 • Informujemy, że Teatr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe w, trakcie zakupu bądź rezerwacji biletów, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana, złożenia zamówienia, obsługi spektaklu (np. udostępnieniu Pani/Panu informacji o odwołanych wydarzeniach) oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych. 
 • Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy – podwykonawcy usług niezbędnych do realizacji zamówień, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
 • Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.
 • Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących księgowości

 

2. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie, windykacja

 • Informujemy, że Teatr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe w, dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności.
 • Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy – podwykonawcy usług niezbędnych do realizacji zamówień, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
 • Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.
 • Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących księgowości

 

3. Rekrutacyjna

 • Przesłane przez Panią/Pana dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy.
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych w postaci przesłanego CV jest art. 22[1]§1 kodeksu pracy na czas trwania aktualnego procesu rekrutacyjnego. Otrzymane CV nie będzie przechowywane po zakończeniu rekrutacji.
 • Dostęp do przesłanego CV będą miały wyłącznie upoważnione osoby.
 • Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana CV będzie przechowywane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Nie dłużej niż przez 4 tygodnie, po czym zostanie zniszczone.
 • Posiada Pani/Pan możliwość wyrażenia zgody na to, by Pana CV zostało zachowane do czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata – na wypadek wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 • Jeżeli chce Pani/Pan z tej możliwości skorzystać, proszę o umieszczenie takiej zgody w treści CV.
 • Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanego CV, jego kopii, o ile została wykonana, w celu poprawienia informacji w nim zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.
 • Przesłanie przez Panią/Pana CV jest warunkiem niezbędnym by uwzględnić Panią/Pana w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy

 

4. Newsletter

 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia akcji informacyjnej o promocjach realizowanych w naszej Organizacji.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w akcjach marketingowych przebiega wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie w ramach marketingu. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w działaniach marketingowych do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego