Deklaracja dostępności

Teatr Baj zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatr Baj.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Kasiak – Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych.
 • E-mail: wojciech.kasiak@teatrbaj.pl
 • Koordynatorem dostępności w Teatrze Baj jest Marlena Alka, e-mail: koordynacja@teatrbaj.pl, tel. 789 142 249.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Teatru wchodzi się przez bramę przy ul. Jagiellońskiej 28. Prowadzi do niej chodnik bez progów bezpośrednio z alei Solidarności lub z ul. Kłopotowskiego. Po przejściu przez bramę Teatru należy wejść na dziedziniec i kierować się do klatki z windą, która znajduje się po lewej stronie dziedzińca. Przy wejściu nie ma progów. Do środka prowadzą szklane drzwi, a po ich prawej stronie znajduje się domofon. Aby dostać się do środka należy zadzwonić domofonem wybierając 1 oraz naciskając dzwonek. W środku należy wsiąść do windy i wjechać na poziom 1 czyli na teatralne Foyer. Przyciski w windzie są oznakowane alfabetem Braille’a.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Parkingi dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ul. Jagiellońskiej 34 (dwa budynki od Teatru).

Na poziomie 1 znajduje się teatralne Foyer. Znajduje się tu kasa przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnościami, szatnia, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i wejście na widownię Dużej Sceny. Z poziomu 1 obsługa widowni zaprasza widzów na inne piętra dostępne dla publiczności. Na piętrze 2 znajduje się Galeria Lalek, sala edukacyjna oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Na piętrze 3 znajduje się: małe Foyer, z którego wchodzi się na Małą Scenę, Pokój wyciszeń oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, a także toaleta z dostępnym przewijakiem dla dzieci.

Na widowni Dużej Sceny znajduje się pętla indukcyjna. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z pętli obsłudze widowni. Do wielu spektakli Teatr ma przygotowaną audiodeskrypcję oraz tłumaczenie na PJM. Aby z nich skorzystać należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z Koordynatorem dostępności.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pies może otrzymać miskę z wodą.

W Teatrze można skorzystać z pokoju wyciszeń, możliwe jest również skorzystanie ze słuchawek wyciszających, o które trzeba poprosić obsługę widowni.

Koordynator dostępności w Teatrze Baj: Marlena Alka, tel. 789 142 249

Zapisz się do naszego newslettera