Zaproszenie do złożenia oferty

Warszawa, dnia 21.02.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu na
dostarczenie kolumn głośnikowych EV ELX 115P

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Teatr BAJ z siedzibą przy ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa, zwany dalej „Zamawiającym”.
Tel. 22 619 90 96, e-mail: teatr@teatrbaj.pl
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie do dnia 29.02.2020 dwóch sztuk kolumn głośnikowych aktywnych Electro-Voice ELX 115P(1000W).

Osoba udzielająca informacji: Paweł Jaroszewicz tel. +48692441631
e-mail: kierowniktechniczny@teatrbaj.pl
3. KRYTERIA WYBORU
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie spełniać wymogi niniejszego zaproszenia a cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert.
4. FORMA OFERTY
Wymagana forma złożenia oferty:
Wg wyboru Wykonawcy składającego ofertę:
 pocztą elektroniczną na adres: kierowniktechniczny@teatrbaj.pl

Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik do niniejszego Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w innej formie niż proponowany wzór formularza oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci np. folderów, katalogów, itp.).
5. TERMIN PRZESŁANIA OFERTY
Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 4 w terminie do dnia 25.02.2020 r. do godz.12:00

6. RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informacja o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: inspektor.do@teatrbaj.pl

21.2.2020
 

Comments are closed.