Zaproszenie do złożenia oferty

Warszawa, dnia 12.03.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu na
przygotowanie projektów graficznych (do druku oraz elektronicznych) dla Teatru Baj w 2020 r. zgodnie z wykazem

 

 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
  Teatr BAJ z siedzibą przy ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa, zwany dalej „Zamawiającym”.
  Tel. 22 619 90 96, e-mail: teatr@teatrbaj.pl
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie projektów graficznych (do druku oraz elektronicznych) dla Teatru Baj w 2020 r. zgodnie z wykazem

Osoba udzielająca informacji: Marta Boratyńska, tel. 797 565 248
e-mail: promocja@teatrbaj.pl

 1. KRYTERIA WYBORU
  Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie spełniać wymogi niniejszego zaproszenia a cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert.
 2. FORMA OFERTY
  Wymagana forma złożenia oferty:
  pocztą elektroniczną na adres: promocja@teatrbaj.pl

Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik do niniejszego Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w innej formie niż proponowany wzór formularza oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci np. folderów, katalogów, itp.).


 1. TERMIN PRZESŁANIA OFERTY
  Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 4 w terminie do dnia 19.03.2020 r. do godz.12:00
 2. RODO
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informacja o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: inspektor.do@teatrbaj.pl
12.3.2020
 

Comments are closed.