Szukamy montażysty

07.01.2020

Teatr Baj w Warszawie poszukuje montażysty dekoracji teatralnych.

 1. Nazwa i adres jednostki: Teatr Baj, ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa
 2. Stanowisko: montażysta dekoracji teatralnych
 3. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
 4. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 • wykształcenie minimum zawodowe
 • dobry stan zdrowia
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • kultura osobista i komunikatywność
 1. Zakres obowiązków:
 • Montaż dekoracji w budynku Teatru, na innych scenach oraz w objeździe
 • Obsługiwanie prób i spektakli w budynku Teatru, na innych scenach oraz w objeździe
 • Dokonywanie napraw dekoracji, scenografii, rekwizytów
 • Załadunek i wyładunek dekoracji.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy

 

 

Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Danych Osobowych jest Teatr Baj w Warszawie, ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa
 • celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy
 • każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

Kandydat posiada:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Kandydatowi nie przysługuje:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną na adres: wojciech.kasiak@teatrbaj.pl, lub osobiście w budynku Mazovia Plaza ulica Bertolda Brechta 7 pokój 703

Odbiorcą danych osobowych jest Teatr Baj. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie dane kandydatów, którzy nie przeszli do dalszego etapu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

7.1.2020
 

Comments are closed.